Kwaliteitsvenster

 • ELV afspraken met het OLVG: 
  Wij bieden eerstelijns verblijf aan op de transferafdelingen in het OLVG.
  Doel: Voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames, bevordert een goede doorstroom uit het ziekenhuis, kan mensen in staat stellen langer thuis te blijven wonen en zorgt voor een soepele overgang naar de langdurige zorg.
 • Ketenzorgafspraken met Amsta en Cordaan:
  Doel: (kwetsbare) ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben, komen terecht in de juiste voorziening.
 • GEZ-convenant met de huisartsen: 
  Samenwerkingsafspraken m.b.t. inzet van zowel de huisarts/GEZ-organisatie en wijkverpleging, overlegstructuur en informatie-uitwisseling.
  Doel: Structurele samenwerking tussen verschillende eerstelijns disciplines en tussen het GEZ-samenwerkingsverband met andere partijen (welzijn en 2e lijn).
 • Samenwerking met (para)medici: 
  Ons behandelteam bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten, diëtisten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij kunnen betrokken worden bij de extramurale zorgverlenging door het geven van praktische adviezen, uitleg en behandeling. Cliënten kunnen hiervoor terecht op onze verpleeghuislocaties. De behandelaar kan ook bij de cliënt thuis komen. Zo nodig vindt afstemming met de huisarts plaats.
  Doel: Cliënten ontvangen passende en deskundige zorgverlening.
 • Deelname keten casemanagement dementie en Zorgketen Dementie Amsterdam (ZDA)
  Doel: Samenwerking en samenhang in de zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie.
 • Periodiek overleg met apotheken: 
  Doel: op de hoogte zijn van elkaars werk, overdracht van informatie, medicatieveiligheid.
 • Overleg met huisartsen: 
  Doel: Afstemming, informatie-uitwisseling, signaleren van kwetsbare wijkbewoners.
 • Expertteam voor dementie
  (casemanagers dementie in samenwerking met o.a. SOG, SPV, psycholoog):
  Het expertteam komt periodiek bijeen en wordt ingeschakeld op verzoek van de casemanager of huisarts om moeilijke crisisgevoelige casuïstiek te bespreken.
  Doel: Integrale diagnostiek en behandeling, consultatiefunctie.
 • Deelname Netwerk Palliatieve Zorg:
  Doel: Het bieden van kwalitatief goede en toegankelijke palliatieve zorg. De geboden zorg sluit aan bij de behoefte van de zieke en zijn/haar naasten, en komt tot stand door optimale samenwerking tussen de zorgverleners/mantelzorgers/vrijwilligers.
 • Samenwerking Leger des Heils en HVO:
  Doel: Bieden van behandeling van onze specialisten ouderengeneeskunde aan cliënten van de Goodwillburg, begeleiden MDO. Uitwisseling leertrajecten.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.