Samenwerkingsverbanden

 • Deelname Alliantie Wijkzorg
  Doel: Eenduidige toegang en uitvoeren van triage in wijkzorgnetwerk; Verder ontwikkelen en verduurzamen wijkzorgnetwerken en samenwerking; Deskundigheid borgen voor alle professionals in het netwerk.
 • Aanbieder van Wmo Dagbesteding, Ambulante ondersteuning en Logeeropvang
  Doel: Kwetsbare burgers ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijk participatie.
 • Aanbieder wijkgericht werken (S1): 
  Wijkgerichte samenwerking tussen wijkverpleegkundigen met het sociale en het medische domein. Planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van wijkgerichte activiteiten.
  Doel: brede samenwerking in de wijk, signaleren van kwetsbare groepen, kennisuitwisseling, aanbieden cliëntgerichte oplossingen, doorverwijzing naar formele en informele zorg en welzijn.
 • Huisvesting, exploitatie, coördinatie en uitvoering van activiteiten van een Wijkservicepunt
  Doel: Eenzaamheid in de buurt verminderen, zelfredzaamheid van wijkbewoners vergroten en de samenhang tussen activiteiten op het terrein van wonen, werken, welzijn en zorg verbeteren.
 • ELV afspraken met het OLVG: 
  Wij bieden eerstelijns verblijf aan op de transferafdelingen in het OLVG.
  Doel: Voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames, bevordert een goede doorstroom uit het ziekenhuis, kan mensen in staat stellen langer thuis te blijven wonen en zorgt voor een soepele overgang naar de langdurige zorg.
 • Ketenzorgafspraken met Amsta en Cordaan:
  Doel: (kwetsbare) ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben, komen terecht in de juiste voorziening.
 • GEZ-convenant met de huisartsen: 
  Samenwerkingsafspraken m.b.t. inzet van zowel de huisarts/GEZ-organisatie en wijkverpleging, overlegstructuur en informatie-uitwisseling.
  Doel: Structurele samenwerking tussen verschillende eerstelijns disciplines en tussen het GEZ-samenwerkingsverband met andere partijen (welzijn en 2e lijn).
 • Samenwerking met (para)medici: 
  Ons behandelteam bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten, diëtisten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij kunnen betrokken worden bij de extramurale zorgverlenging door het geven van praktische adviezen, uitleg en behandeling. Cliënten kunnen hiervoor terecht op onze verpleeghuislocaties. De behandelaar kan ook bij de cliënt thuis komen. Zo nodig vindt afstemming met de huisarts plaats.
  Doel: Cliënten ontvangen passende en deskundige zorgverlening.
 • Deelname keten casemanagement dementie en Zorgketen Dementie Amsterdam (ZDA)
  Doel: Samenwerking en samenhang in de zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie.
 • Periodiek overleg met apotheken: 
  Doel: op de hoogte zijn van elkaars werk, overdracht van informatie, medicatieveiligheid.
 • Overleg met huisartsen: 
  Doel: Afstemming, informatie-uitwisseling, signaleren van kwetsbare wijkbewoners.
 • Expertteam voor dementie
  (casemanagers dementie in samenwerking met o.a. SOG, SPV, psycholoog):
  Het expertteam komt periodiek bijeen en wordt ingeschakeld op verzoek van de casemanager of huisarts om moeilijke crisisgevoelige casuïstiek te bespreken.
  Doel: Integrale diagnostiek en behandeling, consultatiefunctie.
 • Deelname Netwerk Palliatieve Zorg:
  Doel: Het bieden van kwalitatief goede en toegankelijke palliatieve zorg. De geboden zorg sluit aan bij de behoefte van de zieke en zijn/haar naasten, en komt tot stand door optimale samenwerking tussen de zorgverleners/mantelzorgers/vrijwilligers.
 • Samenwerking Leger des Heils en HVO:
  Doel: Bieden van behandeling van onze specialisten ouderengeneeskunde aan cliënten van de Goodwillburg, begeleiden MDO. Uitwisseling leertrajecten.
 • Deelname wijkverpleegkundig platform
  Doel: Samenwerking en afstemming van werkwijze, aanpak en organisatie van de wijkverpleging.
 • Samenwerking met andere wijkverpleging aanbieders voor borging oproepbare zorg/nachtzorg
  Doel: Borging oproepbare zorg / nachtzorg.
 • Meldpunt Casemanagers Dementie: 
  Wij beheren het meldpunt, ook voor 2 andere zorgorganisaties. Aanmeldingen worden direct opgepakt door een casemanager van een van de drie zorgorganisaties.
  Doel: Bemiddeling in de aanvraag voor een casemanager, advies- en verwijsfunctie voor professionele zorgverleners en cliënten/mantelzorgers.
 • Samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties.
  Doel: Gezamenlijk organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, wederzijdse doorverwijzing, vroeg signalering.
 • Samenwerkingsafspraken met organisaties voor maatschappelijk werk/welzijn: 
  Gestructureerd afstemmingsoverleg, zowel tussen directies voor richtingbepaling van samenwerking en afstemming, als tussen betrokken medewerkers voor informatie-uitwisseling, evaluatie en planuitwerking. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt t.b.v. innovatie en vernieuwing.
  Doel: Cliënten hebben overzichtelijk en gemakkelijk toegang tot activiteiten in de wijk.
 • Samenwerking met een organisatie voor maatschappelijk werk: 
  Kennisuitwisseling tussen medewerkers op de gebieden ouderenzorg en GGZ. 
  Doel: Deskundige en bekwame medewerkers op het gebied van ouderenzorg en GGZ.
 • Deelname regeling Crisiszorg WLZ: 
  Afspraken over de opvang van cliënten die thuis in ‘crisis’ komen en met spoed een opname in het verpleeghuis nodig hebben. Patiënten in een crisissituatie thuis, kunnen binnen 24 uur bij ons worden opgenomen.
  Doel: In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. De huisarts kan via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. 
 • Project doorstroming patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg:
  Operationele samenwerkingsafspraken tussen huisarts, Huisartsenpost, SEH en VVT-aanbieders.
  Doel: De zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie organiseren en slechts waar nodig over te gaan tot een (tijdelijke) opname in de V&V of het ziekenhuis. De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering.
 • Platform verpleegkundige overdracht:
  Doel: Standaardisatie van de verpleegkundige overdracht.
 • Werkgroep Transmurale zorgbrug:
  Doel: Soepeler overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie, voorkomen van heropname van kwetsbare ouderen.
 • Ramses Shaffy Huis:
  In het Ramses Shaffy Huis zijn o.a. 24 appartementen voor oudere kunstenaars. ZGAO biedt thuiszorg en dagbesteding aan de bewoners.
 • Het Leven Lief Huis: 
  Op initiatief van de stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam en ZGAO worden op Oostenburg-Noord door woningcorporatie Stadgenoot 32 geclusterde atelier-appartementen ontwikkeld voor kunstenaars met dementie of een andere intensieve zorgvraag met WLZ-indicatie.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.