Skip to main content

Kwaliteitsvenster

Cliënt

Cliënttevredenheid

ZGAO wil cliënten helpen zoveel mogelijk het leven te leven dat zij graag willen. Graag horen wij terug of wij hierin slagen. Opmerkingen, klachten en waarderingen gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. Wij hopen dat onvrede rechtstreeks met de betrokken medewerkers wordt besproken en meestal gebeurt dit ook.

In 2023 is onze klachtenfunctionaris vijftien keer benaderd door een cliënt of contactpersoon die niet tevreden was. Gelukkig is het gelukt om de onvrede in goed overleg op te lossen. Het is heel fijn dat medewerkers veel rechtstreekse waardering en complimenten van cliënten en familieleden ontvangen.

Veiligheid

Veiligheid van zorg

Veiligheid voor cliënten is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van onze zorgverlening. Samen met cliënten en hun naasten maken wij de afweging welke risico's verantwoord zijn. Het welzijn van de cliënt staat hierbij altijd centraal. Gegevens over het toedienen van medicijnen, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en gezondheidsrisico's als decubitus, worden systematisch verzameld en geanalyseerd zodat wij ervan leren en kunnen verbeteren.

Medewerkers

Onze manier van werken

Bij ZGAO vinden we gastvrijheid en betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Cliënten en bewoners moeten zich welkom en gezien voelen. Dit begint bij de zorg voor onze medewerkers. Als medewerkers hun werk leuk vinden, voldoende deskundig zijn en zich gehoord en gezien voelen, dan zorgen zij beter voor onze cliënten. De teamleiders spelen hierin een belangrijke rol. Zij staan dicht bij onze medewerkers en zorgen voor een goede teamsfeer, deskundigheidsbevordering van de medewerkers en houden iedereen betrokken en geïnformeerd.

Onze werkwijze is beschreven in de kernwaarden SVP:

Samen: We zijn nieuwsgierig naar de cliënt en naar elkaar. We hebben een open houding en stellen open vragen. We zijn teamspelers en durven elkaar aan te spreken.
Veilig & Vertrouwd: We staan voor een veilige leef- en werkomgeving waar een fijne sfeer heerst en iedereen zich welkom en thuis voelt. We komen onze afspraken na. We zijn integer als zorgverlener en als werkgever. 
Professioneel & Praktisch: We staan voor de juiste kennis en vaardigheden. We kennen de organisatie en de samenwerkingspartners. We volgen richtlijnen en samenwerkingsafspraken constructief, maar durven ons eigen hoofd te gebruiken als het nodig is en als het erop aankomt. We werken met liefde en met lef.

ZGAO

Over ZGAO

ZGAO helpt ouderen zoveel mogelijk het leven te leven dat zij willen. Wij streven ernaar om de best mogelijke zorg te bieden en hanteren de principes voor goed bestuur en toezicht zoals afgesproken in de Governancecode Zorg.

Leren en verbeteren

Altijd in ontwikkeling

De ouderenzorg is volop in ontwikkeling, zowel op het gebied van wonen en zorg als op het gebied van e-health en domotica. Om te kunnen voldoen aan de enorme groei van de vraag naar ouderenzorg in Amsterdam-Oost, zetten we nieuwe vormen van zorg in zoals Verpleegzorg Thuis en ontwikkelen in samenwerking nieuwe woonvormen in Amsterdam-Oost. In 2025 nemen we eerst het Liesbeth List Huis met 36 plaatsen in gebruik en later dat jaar de nieuwe De Open Hof waar de capaciteit toeneemt van 110 plaatsen in Nieuw-West naar 131 plaatsen in Oost.

Via interne audits kijken collega's kritisch op andere afdelingen om zo van elkaar te leren en de zorg te verbeteren. Daarnaast kijken de auditoren van Certificatie in de Zorg jaarlijks mee vanuit de kwaliteitscertificering ISO 9001 en voert de GGD regelmatig een audit uit om het hygiënisch werken te beoordelen.

Samenwerking

Ketenzorg

ZGAO sluit aan en verbindt daar waar dit de cliënt ten goede komt. We werken goed en constructief samen met verschillende aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn en wonen. Belangrijke samenwerkingspartijen voor ons zijn: de Amsterdamse VVT organisaties, ziekenhuizen, huisartsen, de GGD, het Leger des Heils en de Gemeente. Goede ketensamenwerking leidt tot doelmatiger inzet van middelen en meer kwaliteit van zorg; in een vloeiende lijn van diagnostiek naar behandeling. Ook bij preventie en vroege opsporing weten de verschillende organisaties en professionals elkaar te vinden.

Het resultaat: de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment.